logo bip.gov.pl

 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zamówienia / rok 2014
1.

  007/20                                                  Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

 im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

z dnia 07.04.2014r.

 

 

07

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ogłasza:

 

 

1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  działki o powierzchni 0,0030 ha nr 2525  objętej trwałym zarządem przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego położonej w Kozienicach:

 

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki w ha

Oznaczenie KW

Cena wywoławcza –czynsz dzierżawny netto za        1 m-c w zł

Wadium
 w zł

Godzina 

przetargu

cz.dz.nr 2525

0,0030

RA1K/00046958/2

170,00

30,00

1000

 

Część działki przeznaczona do dzierżawy jest nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do prostokąta i przylega bezpośrednio do pasa drogowego (chodnika) ul. Warszawskiej w Kozienicach. W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowane są media: wodociąg, gaz, telefon, linia energetyczna. Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej. Na działce stoi kiosk drewniany, nie będący własnością liceum.

Okres dzierżawy

Do 3 lat

Kwota postąpienia:      20,00zł

 

Termin przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25 w dniu 12 maja 2014r. o godzinie 10.00.

Warunki uczestnictwa w przetargu.

W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dokument tożsamości.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu nie może posiadać zaległości finansowych wobec Szkoły.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są pisemnego potwierdzenia zapoznania się z warunkami określonymi w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 06.05.2014r. włącznie w kasie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach tytułem „przetarg  na dzierżawę części działki 2525”. (pokój księgowości)

Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w ciągu 3 dni.

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie zgłosi się na podpisanie umowy dzierżawy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy – w takiej sytuacji wadium nie podlega zwrotowi.

Opłata za przyjęty w wyniku przetargu grunt obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 

Przyszły najemca będzie ponosił także opłaty za świadczenia dodatkowe, w tym również opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.

 

Wszelka zabudowa gruntu dla potrzeb działalności nastąpi za zgodą Właściciela, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów,

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, tel. (048) 614 26 08,

Osoba do kontaktu: Jolanta Martynowska

 

                                                                                               

 

 

        Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Czarnieckiego

    mgr Ewa Malec


Podmiot udostępniający informację: I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach
Za treść odpowiada: Joanna Molenda
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Molenda
Data wytworzenia informacji: 2014-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 13:40

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj